Algemene voorwaarden

Artikel 1      Bedrijfsinfo

De site, toegankelijk via het adres www.maisontylaine.com, hierna aangeduid als “Site”, wordt beheerd door:

Tylaine Van den Broeck, Orshagenstraat 13, 2220 Heist-op-den-Berg,

opgenomen als éénmanszaak met KBO nummer 0829855784,

e-mailadres: [email protected],

bankrekeningnummer: BE61 7310 1419 5317 – KREDBEBB.

Artikel 2     Definities

1.Verkoper: Tylaine Van den Broeck (Maison Tylaine)

2.Koper: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de artikelen aangeboden op de Site, verwerft of gebruikt.

3.Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen Maison Tylaine en de Koper inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de leverancier georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.

4.Goederen: elk product dat te koop wordt aangeboden door Maison Tylaine op de Site.

5.Site: de website van de Verkoper, toegankelijk via www.maisontylaine.com

6.Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Maison Tylaine en de Koper wordt gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.

Artikel 3       Toepasselijkheid

1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Maison Tylaine als webwinkelier aan de Koper, iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten en/of diensten verwerft of gebruikt.

2.Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat de bestelling is geplaatst door een minderjarige, behouden we ons het recht om dergelijke bestelling te weigeren.

3.Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke goederen – of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, en er tussen de Aanvullende Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

4.Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan enkel worden afgeweken indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

5.Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk door Maison Tylaine wordt ingestemd.

6.Maison Tylaine behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

7.Door het gebruik van de Site van Maison Tylaine en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Site.

Artikel 4       Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1.Aanbiedingen zijn geldig, zolang zij op de Site worden vermeld en zolang de voorraad strekt.

2.Indien het aanbod onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.

3.Maison Tylaine beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat ze verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in ieder geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. In het geval dat Maison Tylaine gebruik maakt van afbeeldingen voor de aangeboden goederen en/of diensten, worden deze zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw weergegeven. Vergissen is echter menselijk en als Maison Tylaine zich overduidelijk vergist heeft, is deze niet verplicht om alsnog te leveren.

4.Een overeenkomst komt tot stand en is definitief op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd, dan wel per mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres, en zodra Maison Tylaine de volledige som ontvangen heeft van de betalingstransactie via bankoverschrijving.

Artikel 5     Bestelling

Het product wordt aangekocht op de Site door dit toe te voegen aan het winkelmandje.

De contact- en facturatiegegevens van de Koper moeten ingegeven worden. De Koper komt op een overzichtspagina, waar de Algemene Voorwaarden aanvaard worden en de betaling bevestigd wordt.

Artikel 6       Prijzen

1.Zoals voorgeschreven volgens consumentenwetgeving binnen de Europese Unie zijn de prijzen uitgedrukt in euro en zijn deze inclusief BTW of enige andere belasting opgelegd door de overheden.

2.De Koper is de prijs verschuldigd waarmee akkoord is gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces en waar Maison Tylaine haar orderbevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Maison Tylaine worden gecorrigeerd.

3.Leveringskosten en retourkosten worden duidelijk aan de Koper meegedeeld.

Artikel 7       Betaling

Betaling van bestellingen via de Site worden enkel via bankoverschrijving op Maison Tylaine, bankrekeningnummer BE61 7310 1419 5317, ordernummer als betalingsreferte, aanvaard.

Artikel 8       Levering en leveringstermijn

1.Alle goederen worden geleverd op het adres opgegeven door de Koper bij de bestelling. Het adres is in België gelegen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door de Koper en Maison Tylaine.

2.Bestellingen worden zo snel mogelijk behandeld en afgeleverd. Maison Tylaine streeft om te leveren binnen 5 werkdagen.

3.Bij niet tijdig leveren wordt de Koper verwittigd door Maison Tylaine.

4.De verzendingen gebeuren steeds op risico van Maison Tylaine. Worden goederen echter teruggezonden, dan is de Koper verantwoordelijk voor het transport.

5.Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

6.De Koper of enig ander persoon dient aanwezig te zijn op het opgegeven adres op het moment van de levering van het product om dit in ontvangst te nemen. Wanneer dit niet het geval is, wordt een tweede afspraak gemaakt met de Koper voor de levering van het product.

7.Maison Tylaine is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer:

-de Koper een onjuist of verouderd adres opgeeft,

-niemand aanwezig is op het adres opgegeven door de Koper,

-de Koper niet ogenblikkelijk (binnen 24 uren) een juist/nieuw adres opgeeft. 8.De totale aansprakelijkheid van Maison Tylaine bij tekortkoming aan haar verplichtingen zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het product / de producten in kwestie.

Artikel 9       Herroepingsrecht

1.De Koper heeft gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen de goederen niet te houden. De Koper kan de bestelling in dergelijk geval, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen naar Maison Tylaine via terugzending of afgifte van de goederen op adres Orshagenstraat 13, 2220 Heist-op-den-Berg.

2.Binnen 14 werkdagen nadat de bestelling is ontvangen door Maison Tylaine, of nadat de Koper heeft aangegeven te willen afzien van de overeenkomst, wordt de volledige aankoopprijs ervan terug betaald aan de Koper.

3.Maison Tylaine behoudt zich het recht om te wachten met de terugbetaling, tot het moment waarop deze de goederen in kwestie heeft teruggekregen of tot er door de Koper wordt aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

4.Tijdens de eerste 14 dagen na de levering wordt er van de Koper verwacht dat deze zorgvuldig omgaat met zowel de bestelling als de verpakking. Als de Koper de goederen nog wenst terug te sturen zoals hierboven omschreven, mag deze de goederen enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of deze het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen bijgevolg dan ook niet gebruikt zijn.

5.Maison Tylaine behoudt zich het recht voor een waardevermindering in rekening te brengen indien goederen bij retour beschadigd, gebruikt of vuil zijn of indien de originele verpakking of labels ontbreken.

 Artikel 10      Eigendomsvoorbehoud

1.Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

2.De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

3.Maison Tylaine garandeert dat de producten conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de Koper mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Maison Tylaine verzekert daarenboven dat haar goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.

Artikel 11       Overmacht

 1.In geval van overmacht is Maison Tylaine niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

2.Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Maison Tylaine die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Site, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

Artikel 12       Intellectuele eigendom

1.De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatieve, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Site berusten bij Maison Tylaine, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

2.Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

3.Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming van Maison Tylaine, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

Artikel 13       Klachtenprocedure

1.Maison Tylaine doet al het mogelijke om haar klanten 100% tevreden te stellen. Bij eventuele klachten over haar diensten en/of producten kan de Koper contacteren via [email protected]. Wij streven ernaar elke mail binnen de 48 uur te beantwoorden.

2.Elke klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld.

Artikel 14       Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Artikel 15 GDPR

Maison Tylaine gebruikt je persoonsgegevens om diensten e, de werking van de website  te optimaliseren. Dit gebeurt uitsluitend wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven en je gegevens met ons hebt gedeeld.

Het gaat over volgende persoonsgegvens:

Naam,Voornaam

Adres (straat, huisnummer, busnummer, postcode, gemeente, land)

Factuuradres (straat, huisnummer, busnummer, postcode, gemeente, land)

Telefoon/ Gsm

Emailadres

Geboortedatum

Kledingmaat

Informatie omtrent je activiteiten op onze website

 

Je hebt ten allen tijde het recht om je gegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen of zelfs te verwijderen.

 

Wij verzamelen diverse soorten persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

Afhandelen van de aankoop via de webshop

Versturen van emails met betrekking van het verloop van de bestelling

Levering van de aangekochte goederen

Aanmelden op de website

Inschrijven nieuwsbrief

Het is steeds mogelijk uit te schrijven voor de nieuwsbrief door de ‘unsubscribe’ optie  te gebruiken die je op het einde van onze mails vindt. Er worden dan geen nieuwsbrieven meer verstuurd.

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »